27/1/07

Visita á Biblioteca “González Garcés”


Dentro do eido da Formación de Usuarios do Programa de Mellora da Biblioteca, realizóuse o día 25 de xaneiro unha visita especial á Biblioteca Provincial da
Coruña “González Garcés”. O que presentaba de novo era a faceta de ir traballar nela, dado que todo o alumnado de 4ª xa a visitara o ano pasado. Iso explica tamén que, neste caso, a actividade non fose xeral senon só para o alumnado que está a realizar un traballo con consulta bibliográfica especializada.
A actividade preparóuse dende o mes de novembro, tanto por parte do IES como tamén da Biblioteca. O alumnado elixiu unha novela para ler , dentro do programa da asignatura de Lingua Castelá, (aínda que, o alumnado centróuse mayoritariamente na
literatura doutros países europeos). Esta elección fíxose dentro dunha selección previa de autores e obras do século XIX europeo, que se enviou á Biblioteca.
A persona encargada de recibir ó alumnado explicóulles, con axuda de fotocopias individuais, o funcionamiento do sistema interno de consulta informática do
catálogo (OPAC) e entregóulles despois unha folla personal coa Bibliografía disponible segundo a obra elixida. Con estas instruccións, o alumnado comenzou a traballar, tanto na Sala de Consulta como na de Préstamo e tamén nas seis terminais de Internet reservadas especialmente. Algúns alumnos fixeron fotocopias de páxinas concretas e outros pensaron na posibilidade de voltar á Biblioteca personalmente, xa que para consultar no necesitan carnet. Outros pensaron na posibilidade de se faceren socios.
A experiencia gustóulles, en xeral, ós alumnos que, agora, deben continuar o traballo. O seu obxectivo non é outro que a aprendizaxe da elaboración dunha monografía.

por Ángeles Calvo

26/1/07


Logo da visita á biblioteca lévannos a ver as instalacións da facultade. Nelas observamos as últimas tecnoloxías informáticas e outras que xa quedaron, co paso dos anos, máis obsoletas; estas últimas dispostas nunha especie de museo antigo. Acompáñannos aos distintos laboratorios nos que os estudantes universitarios estaban dando os últimos coletazos antes dos exames de febreiro.

Para rematar, o decano da facultade condúcenos ao salón de actos onde, a modo de pequena charla, anima aos alumnos de bacharelato a realizar a carreira de informática. Algúns o teñen claro, informática; outros realizarán outras carreiras; mentres que outros aínda non saben cal será o seu futuro logo de abandonar o Isaac Díaz Pardo.

por Tania Gómez

Visita ás Bibliotecas Universitarias


Visita ás Bibliotecas Universitarias

O alumnado do 2º curso de Bacharelato visitou o día 22 de xaneiro dúas Bibliotecas Universitarias, as das Facultades de Filoloxía e máis de Informática, dentro do marco da Formación de Usuarios do Programa de Mellora da Biblioteca do Instituto.
A formación comenza no 1º curso da ESO coa aprendizaxe do uso da Biblioteca para o traballo e o lecer, e continúa nos cursos sucesivos: no 2º curso, realízase unha actividade de coñecemento da Biblioteca Municipal de Sada e, xa nos cursos 3º e 4º, pásase ás visitas de dúas Bibliotecas na cidade da Coruña: a do “Fórum Metropolitano” (3º) e a Provincial “González Garcés” (4º). No Bacharelato, amplíase o proceso coas visitas ó Arquivo do Reino de Galicia e máis a unha Biblioteca Universitaria de Ciencias e outra dunha Facultade de Letras.
Neste último caso, ademáis, a visita inscríbese, pola parte universitaria, nunha campaña de achegamento do mundo universitario ós estudiantes de Secundaria e Bacharelato, polo que non se limita a ver a Biblioteca senón que se amplía a máis instalacións: laboratorios, aulas de informática para o alumnado, aulas especiais (Salón de Graos, Aula Magna)... Por outra parte, ofréceselles amplias explicacións sobor da transformación tecnolóxica das mesmas. E neste contexto, é importante salientar non só as referencias ás páxinas web das Facultades senón, específicamente, ás das Bibliotecas, coas correspondentes ligazóns entre elas, para facilitar a investigación.
Ó alumnado gustóulle a visita en xeral, aínda que a actividade ten que continuar na aula de Informática, consultando os diferentes catálogos e, dun xeito especial, as revistas electrónicas. E non podemos deixar de comentar dúas cuestións claves: a primeira é o ofrecemento explícito das Bibliotecas Universitarias ó alumnado e, en xeral, ós usuarios externos. A segunda é, a súa vez, un comentario dunha persoa, traballadora nunha das Bibliotecas, que dirixiu a visita sobor do uso da Biblioteca polos estudiantes: en xeral, é unha sala de estudio pero non consultan os libros. Un novo reto para a Formación de Usuarios.

por Ángeles Calvo